Skatalogowaliśmy zdjęć: 31210

Zdobyłeś obiektów: -Punktów: -Twoja odznaka: -Jak zdobywać?


Zaloguj się | Zarejestruj się


Bo zwiedzanie ciekawych miejsc generuje pozytywne FLUIDY

Wyszukaj

Wybierz obiekt z Polski, którego chcesz być promotorem


Zobacz jak skatalogowaliśmy powiaty:   gostyński    Leszno    leszczyński    Białystok    białostocki    Poznań    śremski    wschowski    kościański   
krotoszyński    rawicki    jarociński    Wrocław   

Rozpoczynamy katalogowanie powiatu głogowskiego   

Instrukcje pracy


Instrukcja dodawania nowych obiektów oraz zdjęć do Serwisu Fluidi


Dodawanie nowego obiektu


Opcja dodawania obiektów
Dla dodawania nowych obiektów należy się zalogować i posiadać uprawnienie „Dodawanie nowych obiektów”. Uprawnienie do dodawania nowych obiektów jest nadawana przez Administratora Serwisu Autorom publikacji na powiat.

Po wybraniu polecenia menu „Dodawanie – Dodaj nowy obiekt” otwierany jest formularz dodawania nowego obiektu.Formularz dodawania nowego obiektu


Pole [Typ obiektu]
W polu [Typ obiektu] należy określić czy rejestrowany obiekt jest obiektem stałym czy imprezą okresową.
Wartość „Obiekt” oznacza obiekt stały np. zamek, muzeum, plac zabaw itp.
Wartość „Impreza” oznacza imprezę okresową np. jarmark, turniej rycerski.

Pole nazwa obiektu
Należy pamiętać, że w serwisie znajduje się opcja wyszukiwania obiektów po fragmencie nazwy, dlatego Pole [nazwa obiektu] powinno zawierać zwyczajową najczęściej stosowaną nazwę obiektu. Nazwę zwyczajową można także określi w nawiasie.
Nazwa może zawierać maksymalnie 85 znaków. W nazwie zaleca się określanie lokalizacji obiektu np. „Molo w Sopocie”, „Plac zabaw na osiedlu Przyjaźń w Poznaniu”.

Rodzaj obiektu
W polu należy wybrać główny rodzaj obiektu. W serwisie znajduje się opcja wyszukiwania obiektów wg kategorii i rodzajów, dlatego przypisanie obiektu do właściwego rodzaju jest bardzo ważne. Jeśli nie potrafisz określić rodzaju obiektu lub rodzaj obiektu nie znajduje się na dostępnej liści, wybierz rodzaj „inny”. Właściwy rodzaj obiektu zostanie przypisany przez Administratora Serwisu. W polu [Uwagi do administratora serwisu] możesz zaproponować utworzenie nowego rodzaju obiektu lub przypisanie obiektu do kilku rodzajów. Obiekt może być przypisany do kilku rodzajów obiektów, co zwiększa szansę jego znalezienia przez użytkowników, przykładowo zabytkowy dworek może być przypisany do rodzajów:
- dworki;
- muzea;
- budowle drewniane.
Dodatkowe rodzaje obiektów przypisywane są do obiektu przez Administratora serwisu.

Pole [Klasa obiektu]
Klasa obiektu określa, ile punktów zdobywa użytkownik Serwisu za zdobycie obiektu. Przy określaniu klasy należy się kierować zasadą: skąd warto przyjechać, aby zobaczyć obiekt.
Jeśli warto przyjechać z drugiego końca kraju, aby zobaczyć obiekt, należy go przypisać do atrakcji krajowych. Klasa obiektu jest ustawiana na wartość domyślną dla określonego rodzaju obiektu. Przykładowo parki są przypisane do klasy „Na spacer”. Domyślną klasę obiektu można zmienić. Przy określaniu klasy obiektu warto sprawdzić, do jakich klas przypisano inne podobne obiekty w serwisie. Klasa obiektu jest weryfikowana, przez Administratora Serwisu.

Pole miejscowość
W polu należy wpisać nazwę miejscowości, w której znajduje się obiekt lub nazwę miejscowości zwyczajowo przypisywanej do obiektu lub nazwę miejscowości z siedzibą instytucji zarządzającej lokalizacją np. parkiem narodowym.
Wyboru miejscowości dokonuje się w oknie asystenta otwieranym po kliknięciu przycisku [Wybierz]. Znalezienie właściwej miejscowości nie powinno stanowić problemu, ponieważ w bazie danych serwisu znajduje się ponad 98.000 miejscowości z Polski, przypisanych do gmin i powiatów. Dla obiektów zawierających wiele miejscowości np. szlak turystyczny, można wybrać miejscowość leżącą na początku szlaku. Dla dużego jeziora można wybrać miejscowość z główną plażą lub przystanią lub największą miejscowość związaną z obiektem.

Sprawdzanie duplikatów wpisów
Po określeniu miejscowości i rodzaju obiektu, system sprawdza czy w określonej miejscowości istnieją już obiekty o identycznym rodzaju. Jeśli system znajdzie podobne obiekty wyświetla ich listę. Przykładowo przy dodawaniu parku system wyświetli listę innych parków z tej samej miejscowości. Jeśli na liście znajduje się już rejestrowany obiekt należy zrezygnować z rejestracji duplikatu.

Terminy imprez
Po dodaniu nowej imprezy system automatycznie przełącza użytkownika na zakładkę umożliwiającą określenie terminów imprez.


Uprawnienia do edycji danych obiektu


Uprawnienia administratora obiektu
Po dodaniu nowego obiektu, użytkownik, który dodał obiekt uzyskuje uprawnienia administratora obiektu i może edytować wszystkie dane obiektu:
- dodawać zdjęcia do galerii zdjęć;
- wybierać zdjęcie podstawowe obiektu;
- edytować opisy obiektu;
- edytować opis krótki obiektu;
- edytować lokalizację obiektu na mapce Google;
- edytować listę obiektów powiązanych.
W zależności od rodzaju użytkownika, uprawnienie do administrowania obiektem może być przydzielone okresowo lub bezterminowo.

Udzielanie uprawnień na życzenie
Na wniosek właściciela obiektu Administrator Serwisu może udzielać właścicielowi uprawnień do edycji wybranych danych obiektu, na przykład do dodawania zdjęć do galerii zdjęć.

Udzielanie uprawnień dla aktualizacji danych
Okresowo Administrator Serwisu udziela właścicielom obiektów wybrane uprawnienia i wysyła prośbę o uzupełnienie lub aktualizację danych.


Wyświetlanie nowych obiektów


Obiekty nieopisane
Nowo dodane obiekty nie są domyślnie publikowane w Serwisie i oczekują na weryfikację Administratora Serwisu. Jeśli obiekt spełnia kryteria serwisu jest włączany do publikacji.

Warunkowa publikacja obiektu
Jeśli obiekt spełnia większość kryteriów publikacji w Serwisie, może zostać włączony do publikacji warunkowo.

Wyszukiwanie nowych dodanych obiektów
Nowo dodane obiekty bez weryfikacji nie są standardowo wyświetlana w Serwisie. Obiekty oczekujące na włączenie można znaleźć na liście otwieranej po kliknięciu polecenie menu: Dodawanie – Obiekty w przygotowaniu – Wyłączone.

Zasady włączania obiektów warunkowo
Nowy obiekt jest włączany do publikacji warunkowej, przez Administratora Serwisu, jeśli spełnia następujące kryteria:
- posiada zdjęcie podstawowe;
- posiada opis krótki;
- posiada oznaczenie lokalizacji na mapce Google;

Zasady włączania obiektów na stałe
Nowy obiekt jest włączany do publikacji, przez Administratora Serwisu, jeśli spełnia warunki do publikacji warunkowej oraz:
- posiada listę obiektów powiązanych, jeśli obiekty powiązane zarejestrowano już w serwisie;
- posiada galerię zdjęć;
- posiada kompletny opis obiektu.


Edycja danych obiektu


Wybranie obiektu do edycji
Dane obiektu można edytować po wyświetleniu danych szczegółowych obiektu (karty obiektu). Aby wyświetlić kartę obiektu należy kliknąć w serwisie zdjęcie główne obiektu lub nazwę obiektu. Aby wyświetlić obiekt, który nie jest jeszcze włączony należy kliknąć jego nazwę na liście obiektów wyłączonych otwieranej po kliknięciu w menu polecenia: Dodawanie – Obiekty w przygotowaniu – Wyłączone.

Edycja danych podstawowych
Aby edytować dane podstawowe obiektu, jak nazwa czy rodzaj obiektu, należy kliknąć na karcie obiektu link „edytuj dane podstawowe” wyświetlany pod numerem obiektu. Link „edytuj dane podstawowe” jest wyświetlany, tylko, jeśli zalogowany użytkownik, posiada uprawnienia do edycji danych podstawowych lub uprawnienie do pełnej administracji obiektem.

Edycja terminów imprez
Aby edytować terminy imprez, należy kliknąć na karcie obiektu link „edytuj terminy” wyświetlany pod numerem obiektu. Link „edytuj terminy” jest wyświetlany, tylko, jeśli zalogowany użytkownik, posiada uprawnienia do edycji terminów imprez lub uprawnienie do pełnej administracji obiektem.

Dodawanie zdjęcia do obiektu
W celu dodania nowych zdjęć do obiektu, należy kliknąć zakładkę „zdjęcia” a następnie link „dodaj zdjęcie”. Szczegółowy opis dodawania zdjęć można znaleźć dalej w temacie „Formularz dodawania zdjęć”.

Dodawanie opisów
Aby dodać opisy obiektu, należy kliknąć zakładkę „Opisy” a następnie link „edytuj opisy”.
Przy temacie, który ma być edytowany należy kliknąć przycisk „Edytuj” a po dokonaniu edycji przycisk „Zapisz”. Przycisk „Edytuj” jest wyszarzony (nieaktywny), jeśli użytkownik nie posiada uprawnień do edycji opisu.

Dodawanie opisu krótkiego
Aby dodać opis krótki obiektu, należy kliknąć zakładkę „Opisy” a następnie link „edytuj opisy” i wyedytować temat „Krótki opis obiektu”. Krótki opis obiektu wyświetlany jest z prawej strony zdjęcia podstawowego obiektu i jest wymagany do warunkowego włączenia publikacji.

Dodawanie mapek
Aby dodać mapkę Google z lokalizacją obiektu, należy kliknąć zakładkę „Mapki” a następnie link „edytuj mapę”. W celu szybkiego wyszukania obiektu można wpisać nazwę miejscowości i np. ulicę w pole „podaj adres” i kliknąć przycisk ”Szukaj”. Po wybraniu odpowiedniej skali mapy należy zaznaczyć lokalizację obiektu przez pojedyncze kliknięcie miejsca na mapie. Kliknięcie przycisku „Zapisz zmiany” powoduje zapisanie informacji o lokalizacji obiektu wraz z wybraną skalą mapy.
Przycisk „Zapisz zmiany” jest wyszarzony (nieaktywny), jeśli użytkownik nie posiada uprawnień do edycji mapy. Przy określaniu skali mapki należy zadbać, aby były widoczne główne ulice dojazdowe lub punkty orientacyjne.

Dodawanie obiektów powiązanych
Aby dodać obiekty powiązane, należy na karcie obiektu kliknąć zakładkę „Powiązane” a następnie link „Dodaj obiekt powiązany”.
W polu „Rodzaj powiązania” należy wpisać wartość „nadrzędny”, jeśli rejestrowany obiekt powiązany jest obiektem nadrzędnym w stosunku do obiektu edytowanego lub wartość „podrzędny ” jeśli rejestrowany obiekt powiązany jest obiektem podrzędnym w stosunku do obiektu edytowanego.
W polu „obiekt/impreza” należy wpisać numer lub fragment nazwy rejestrowanego obiektu powiązanego, a następnie wybrać obiekt z wyświetlonej listy. W polu „Opis powiązania” należy opisać, w jaki sposób rejestrowany obiekt jest powiązany z obiektem edytowanym.
Aby zapisać powiązany obiekt, należy kliknąć przycisk „Dodaj powiązanie”.
Przycisk „Dodaj powiązanie” jest wyszarzony (nieaktywny), jeśli użytkownik nie posiada uprawnień do dodawania obiektów powiązanych. Przykład obiektów powiązanych można znaleźć tutaj: Pałac w Kórniku

Obiekty w pobliżu
W zakładce „W pobliżu” można szybko odszukać obiekty w miejscowości, gminie, powiecie, powiatach sąsiednich. Skojarzeń obiektów w pobliżu, system dokonuje automatycznie, dzięki temu, że każdy obiekt jest przypisany do miejscowości powiązanej z konkretną gminą i powiatem a każdy powiat powiązano systemowo z powiatami sąsiednimi.

Przewodnicy
Aby przypisać się do obiektu, jako przewodnik, należy kliknąć zakładkę „Przewodnicy” a następnie link „Przypisz mnie do obiektu”. Link „Przypisz mnie do obiektu” jest dostępny wyłącznie dla użytkowników Serwisu oznaczonych, jako „przewodnik” przez Administratora Serwisu.


Formularz dodawania zdjęć


Uprawnienie do dodawania zdjęć
Uprawnienie do dodawania zdjęć do obiektów posiada każdy zalogowany użytkownik serwisu.

Pola „własne/obce”
Należy zaznaczyć „Własne” jeśli użytkownik jest autorem zdjęcia.
Należy zaznaczyć „Obce” jeśli użytkownik nie jest autorem zdjęcia, ale posiada prawa do dodania zdjęcia do serwisu.

Wybranie pliku
Należy kliknąć przycisk „Wybierz plik”, aby otworzyć okienko wybierania grafiki z dysku. Jeśli okienko wybierania pliku nie zostanie otwarte należy kliknąć przycisk ponownie. Do serwisu można dodawać zdjęcia w formacie „jpg” lub jpeg”. Zdjęcia są automatycznie skalowane do rozmiarów wykorzystywanych w serwisie.

Pole „widoczne dla”
Należy wybrać „Dla mnie”, aby zdjęcie było widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika, który dodał zdjęcie.
Należy wybrać „Dla znajomych”, aby zdjęcie było widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników z listy znajomych.
Należy wybrać „Dla wszystkich”, aby zdjęcie było widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu.

Pola „rok, miesiąc dzień”
Przy dodawaniu zdjęcia konieczne jest określenie roku i miesiąca, w którym zdjęcie zostało wykonane.

Pola „opis zdjęcia”
W polu należy krótko opisać zdjęcie. Opis może być przydatny zwłaszcza przy wyświetlaniu zdjęć na liście zdjęć najnowszych.

Pole „opis zdjęcia prywatny”
Opis prywatny jest wyświetlany wyłącznie dla zalogowanego użytkownika serwisu, który dodał zdjęcie np. „Tata i Anusia budują zamek”.

Pole „źródło grafiki”
Pole należy wypełnić, jeśli zdjęcie zostało pobrane z innego serwisu internetowego np. www.zamki_polskie.pl. Określanie nazw serwisów jest dobrą formą promocji serwisów, szczególnie, gdy zdjęcie zostało dodane przez autora innego serwisu o podobnej tematyce.

Pole „źródło grafiki link”
W polu można określić adres www (link), jaki ma być wywoływany po kliknięciu opisu źródła grafiki. Jako link należy określać pełną ścieżkę łącznie z nazwą protokołu, czyli http://www.xxx.pl

Pole „zdjęcie podstawowe”
Znacznik należy ustawić, jeśli zdjęcie ma być wyświetlane, jako zdjęcie podstawowe obiektu. Jeśli inne zdjęcie było wcześniej określone, jako podstawowe, to zostanie ono zmienione na bieżące. Opcja jest widoczna tylko, jeśli użytkownik posiada uprawnienie do wybierania zdjęć podstawowych.

Pole „galeria zdjęć”
Znacznik należy ustawić, jeśli zdjęcie ma być wyświetlane, w galerii podstawowej obiektu. Opcja jest widoczna tylko, jeśli użytkownik posiada uprawnienie do wybierania zdjęć do galerii podstawowej.

Dodanie zdjęcia
Kliknięcie przycisku „Dodaj zdjęcie”, powoduje dodanie zdjęcia do serwisu i automatyczne przełączenie na zakładkę „Twoje” ze zdjęciami użytkownika.